מס הכנסה

משרדנו מתמחה בהיבטים שונים של מס הכנסה, לרבות מיסוי יחידים, מיסוי תאגידים ושותפויות, מיזוגים ופיצולים, רווחי הון, קיזוז הפסדים, אופציות ומכשירים הוניים לעובדים.

משרדנו מעניק, בין היתר, ייצוג מול רשויות המס בכל היבטי מס הכנסה; ליווי הלקוח ורואה החשבון בכל היבטי המס של ההתנהלות העסקית השוטפת ומול רשויות המס; ייעוץ מס תוך שימוש בידע הרב בדיני המס, הדין הכללי, הפסיקה הרלוונטית והכרות עם רשות המיסוי; תכנון מס והערכת מס באירועי מס ייחודיים או מורכבים; מציאת פתרונות יצירתיים לשם הפחתת שיעור המס; התאמת תכנון המס לצרכי הלקוח תוך המנעות מתאונות מס.

שירותי המשרד מבוססים על חשיבה בלתי קונבנציונאלית המשולבת עם ידע רב שנצבר בתחום דיני המס, הדין הכללי, הפסיקה הרלבנטית והיכרות עמוקה עם אופן פעולתה של רשות המסים.

פרסומים אחרונים בתחום

רשות המסים החליטה: נדרשים רק שלושה עובדי פיתוח לצורך קבלת הטבות מס של מפעל מועדף טכנולוגי

רשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי לפיה חברה המעסיקה שלושה עובדי פיתוח בלבד, תיהנה מהטבות מס של מפעל מועדף טכנולוגי – הפחתת שיעור מס החברות מ- 23% ל- 12% או 7.5% בלבד (כתלות במיקום פעילותה), והפחתת שיעור מס הדיבידנד החל על בעלי מניותיה מ- 25% או 30% (כתלות בשיעור האחזקה), ל- 20% בלבד. עד לאחרונה, מדיניותה

קרא עוד »

אופציות המבשילות באקזיט או הנפקה

אופציות לעובדים המבשילות באקזיט, ימוסו בשיעור מס שולי ביום 5 בדצמבר 2018, פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי שכותרתו "תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים" (להלן: "החוזר"). בהתאם להוראות החוזר, הקצאת מניות או אופציות לעובדים אשר מבשילות באירוע אקזיט או הנפקה – ימוסו במועד זה בשיעור מס שולי ולא בשיעור מס רווח הון בגובה 25%. כידוע,

קרא עוד »

עדכונים בנושא מפעל מועדף – קיטון במספר עובדים, פרסום הצו לעידוד השקעות הון ומצגת המסכמת את הטבות המס במפעל מועדף ומפעל מועדף טכנולוגי

קיטון במספר העובדים הדרושים לקבלת ההטבות בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון, הטבות מס תינתנה רק לחברה בעלת "מפעל תעשייתי". עד היום, עמדת רשות המסים הייתה, כי המונח "מפעל" יחול כאשר מועסקים בחברה לפחות 10 עובדים (עם זאת, הייתה הקלה מסוימת לחברות שהעסיקו פחות מ- 10 עובדים, בתנאי שיראו גידול ל- 10 עובדים תוך פרק

קרא עוד »

הנחיות חדשות של מס הכנסה קובעת מתי אין לזקוף שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

רשות המיסים פרסמה הנחיה אשר מטרתה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות פעילות גיבוש לעובדים כפעילות שהינה לטובת המעסיק ומשכך אין לזקוף בגינה שווי הטבה לעובדים. במקרים בהם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן, אין לזקוף שווי לעובד בגין הגיבוש. ביום 9 באפריל 2018, רשות המיסים פרסמה הנחיה[1] בסוגיית זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים.

קרא עוד »

ועדת הכספים של הכנסת אישרה רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי

ועדת הכספים אישרה רפורמה מקיפה במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי. הרפורמה משנה מהותית את כללי ניכוי המס במקור שחלו על המעסיקים עד כה, כמפורט להלן. כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב – 1982 (להלן: "הכללים"), מפרטים את אופן חישוב המס של תושב ישראל אשר נשלח לעבוד בחו"ל

קרא עוד »