הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה-סיווג חברות זרות לצרכי מס