מבזקי מס

/מבזקי מס
29 05, 2023

מפעל טכנולוגי מועדף

מבזקי מס, פרסומים|

חוק עידוד השקעות הון התשי"ט1959- )להלן: "החוק"(, נחקק במטרה לעודד השקעות הון ויוזמותכלכליו ת באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות טכנולוגית באמצעות הטבות מס שונות., ניתנות הטבות מס מהותיות לחברות בעלות "מפעל1החל משנת ,2017 בעקבות תיקון 73 לחוקטכנולוגי מועדף" )להלן: "חברה טכנולוגית"(.חברה טכנולוגית זכאית לשיעורי מס מופחתים בגין הכנסותיה הטכנולוגי ות. בנוסף, בעלי המניותשל חברות טכנולוגיות, [...]

25 05, 2021

מענק הוצאות קבועות – כיצד יחושב המענק לנישום מרובה סניפים?

מבזקי מס|

מהו הדין לגבי עסק המפעיל מספר סניפים? האם יש לחשב את הזכאות למענק ההוצאות הקבועות ביחס לכל סניף בנפרד או ביחס לעסק הנישום בכללותו? עסקים רבים, אשר חוו ירידה בהכנותיהם בעקבות משבר הקורונה, פועלים באמצעות מספר סניפים, ולעתים ישנו שוני בין התוצאות הכלכליות של כ"א מהסניפים בתקופת הזכאות לעומת תקופת הבסיס. מקרה שכזה נדון לאחרונה [...]

20 05, 2021

מענק הוצאות קבועות – נדחתה עמדת רשות המסים בנושא הכנסות שכירות

מבזקי מס|

מענק הוצאות קבועות – נדחתה עמדת רשות המסים בנושא הכנסות שכירות נישומים רבים, המשכירים נכס מסחרי והגישו בקשה לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, גילו כי רשות המיסים מסרבת להעניקו. בהחלטה חדשה של ועדת הערר נדחתה עמדת רשות המסים. כחלק מההשלכות הכלכליות של התפשטות נגיף הקורונה חוו נישומים, המפיקים הכנסת שכירות, ירידה בהכנסותיהם בשל הפסקת או [...]

20 05, 2021

צומצמה סמכות רשות המסים לדרוש השבה של מענק הוצאות קבועות

מבזקי מס|

צומצמה סמכות רשות המסים לדרוש השבה של מענק הוצאות קבועות לאחרונה החלה רשות המסים לדרוש מנישומים להשיב את מענקי ההוצאות הקבועות שקיבלו, באופן מלא או חלקי. זאת גם במקרה שבו הנישומים פעלו לפי הוראות החוק והוראת הביצוע, ותבעו את הפיצוי המתקבל לפי נוסחת הפיצוי שנקבעה בחוק. לטענת רשות המיסים מענק הוצאות קבועות נועד לפצות על [...]

21 10, 2020

לידיעת היזמים – תיתכן חבות במס רכישה בעת רכישת פרויקט תמ"א 38

מבזקי מס, מיסוי מקרקעין|

האם מכירת פרויקט תמ"א 38 בטרם הגיע "יום המכירה" מהווה מכירת זכות במקרקעין החייבת במס רכישה מצד הקונה? שאלה זו מעסיקה יזמים רבים העוסקים בתחום, ולמרות שנדמה היה כי התקבלה הכרעה ברורה בעניין, דומה כי לא נאמרה עדיין המילה האחרונה. לקריאת המאמר המלא שפורסם על ידי עו"ד טל בן משה לחץ כאן בפסק הדין שניתן [...]

21 10, 2020

החבות במס רכישה ברכישת קרקע עם התחייבות לבניית דירה (דירה "על הנייר")

מבזקי מס, מיסוי מקרקעין|

פסק דין שניתן לאחרונה ע"י ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין יוצר חוסר בהירות באשר לחבויות מס הרכישה בעת רכישת קרקע עם התחייבות לבנות עליה דירת מגורים (דירה "על הנייר"). לקריאת המאמר המלא שפורסם על ידי עו"ד טל בן משה לחץ כאן לפני שנרחיב את הדיבור בסוגיה, קצת רקע משפטי. חוק מיסוי מקרקעין מבחין בין [...]

28 04, 2019

רשות המסים החליטה: נדרשים רק שלושה עובדי פיתוח לצורך קבלת הטבות מס של מפעל מועדף טכנולוגי

מבזקי מס, מס הכנסה|

רשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי לפיה חברה המעסיקה שלושה עובדי פיתוח בלבד, תיהנה מהטבות מס של מפעל מועדף טכנולוגי - הפחתת שיעור מס החברות מ- 23% ל- 12% או 7.5% בלבד (כתלות במיקום פעילותה), והפחתת שיעור מס הדיבידנד החל על בעלי מניותיה מ- 25% או 30% (כתלות בשיעור האחזקה), ל- 20% בלבד. עד לאחרונה, מדיניותה [...]

2 01, 2019

אופציות המבשילות באקזיט או הנפקה

חקיקה, תיקוני חקיקה וחוזרים, מבזקי מס, מס הכנסה|

אופציות לעובדים המבשילות באקזיט, ימוסו בשיעור מס שוליביום 5 בדצמבר 2018, פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי שכותרתו "תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים" (להלן: "החוזר"). בהתאם להוראות החוזר, הקצאת מניות או אופציות לעובדים אשר מבשילות באירוע אקזיט או הנפקה - ימוסו במועד זה בשיעור מס שולי ולא בשיעור מס רווח הון בגובה 25%.כידוע, סעיף 102 [...]

11 11, 2018

עדכונים בנושא מפעל מועדף – קיטון במספר עובדים, פרסום הצו לעידוד השקעות הון ומצגת המסכמת את הטבות המס במפעל מועדף ומפעל מועדף טכנולוגי

חקיקה, תיקוני חקיקה וחוזרים, מבזקי מס, מס הכנסה|

קיטון במספר העובדים הדרושים לקבלת ההטבות בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון, הטבות מס תינתנה רק לחברה בעלת "מפעל תעשייתי". עד היום, עמדת רשות המסים הייתה, כי המונח "מפעל" יחול כאשר מועסקים בחברה לפחות 10 עובדים (עם זאת, הייתה הקלה מסוימת לחברות שהעסיקו פחות מ- 10 עובדים, בתנאי שיראו גידול ל- 10 עובדים תוך פרק [...]

4 06, 2018

חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה – הלכה למעשה

כללי, מבזקי מס, מיסוי בינלאומי|

להלן מצגת מפורטת המרכזת את כל המידע המהותי אודות חברת משלח יד זרה (להלן: חמי"ז): התנאים להגדרתה, מודל חישוב הכנסתה החייבת או רווחיה ומנגנון המיסוי של בעל מניות בחמי"ז. כמו כן, המצגת מפרטת את כל המידע המהותי אודות חברה נשלטת זרה (להלן: "חנ"ז): התנאים להגדרתה, תנאי ההכנסה הפאסיבית, פסיקה עדכנית בנושא וסוגיות מהותיות הנוגעות לה. [...]

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?