מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה (רר"ל) בחברה הזכאית להטבות מס

מהו שיעור המס החל על רר"ל בחברה הזכאית להטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון?מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה שבפקודת מס הכנסה, נועד לאפשר לבעל מניות בחברה ליהנות משיעור המס על דיבידנד בגין רווחיה הצבורים של החברה בעת מכירת המניות, וע"י כך לא לאלץ את בעל המניות לחלק דיבידנד לפני מכירת החברה.ברגיל מנגנון זה ישים, לגבי

קרא עוד »

מדריך להכנת דוח שנתי לחברה טכנולוגית מועדפת הזכאית להטבות מס מכוח החוק לעידוד השקעות הון

תוכן עניינים 1.          דגשים בהכנת הדוח הכספי המבוקר של החברה. 4 2.          דגשים בהכנת דוח המס השנתי (טופס 1214) של חברה טכנולוגית מועדפת. 5 3.          טופס מס הכנסה 973 – "הודעה שנתית למפעל טכנולוגי לשנת המס". 6 4.          טופס מס הכנסה 901א – "הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי". 9 5.          דיווח על חלוקת

קרא עוד »

מפעל טכנולוגי מועדף

חוק עידוד השקעות הון התשי"ט1959- )להלן: "החוק"(, נחקק במטרה לעודד השקעות הון ויוזמותכלכליו ת באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות טכנולוגית באמצעות הטבות מס שונות., ניתנות הטבות מס מהותיות לחברות בעלות "מפעל1החל משנת ,2017 בעקבות תיקון 73 לחוקטכנולוגי מועדף" )להלן: "חברה טכנולוגית"(.חברה טכנולוגית זכאית לשיעורי מס מופחתים בגין הכנסותיה הטכנולוגי ות. בנוסף, בעלי המניותשל חברות טכנולוגיות,

קרא עוד »