עמידה בחוקי המס הבינלאומיים

/, מיסוי בינלאומי/עמידה בחוקי המס הבינלאומיים

עמידה בחוקי המס הבינלאומיים

חוזר מס הכנסה 3/2017 עוסק בהבהרות בדבר אופן יישום הסכם ה-FATCA. החוזר נוגע למוסדות פיננסיים בישראל, ליחידים וישויות משפטיות להן חשבונות פיננסיים בישראל (קישור לחוזר).

ב-30 ביוני 2014 נחתם הסכם בין ישראל לארה"ב במסגרת המאבק בהעלמות מס, שיפור ציות לחוקי המס בינלאומיים ויישום חוק ה-FATCA. במסגרת ההסכם התחייבה ממשלת ישראל להורות בחקיקה למוסדות הפיננסיים הישראליים לבצע בדיקות נאותות לחשבונות הפיננסיים המנוהלים על ידם ולהעביר לרשות המיסים בישראל מידע אודות חשבונות בנקים אמריקאיים. ממשלת ארה"ב התחייבה להעביר מידע לגבי חשבונות פיננסיים בבעלות תושבי ישראל המנוהלים ע"י מוסדות פיננסיים בארה"ב.

יש לציין שהחוזר נועד למתן הבהרות כאמור ובכל מקרה החוק והתקנות ליישום ההסכם שהוצאו מכוחו גוברים על חוזר זה.

להלן עיקר ההבהרות המנויות החוזר כדלקמן:

  1. תחולת חובת הדיווח- חובות הדיווח מכוח הסכם ה- FATCAחלות על "מוסד פיננסי ישראלי מדווח", כלומר מוסד הנדרש בהעברת מידע מכוח חקיקה פנימית במדינה הרלוונטית. מכאן שישנה חשיבות רבה לסיווג ישות כ"מוסד פיננסי". ישנן כמה אפשרויות לסיווג "מוסד כפיננסי":
  • מוסד לפקדונות- לרבות תאגיד בנקאי, חברה המנפקת כרטיסי אשראי טעונים בסכומי כסף מראש, אתרי מסחר מקוונים המנהלים חשבונות כספיים, נותני שירותי מטבע שמנהלים פקדונות בעבור אחר ועוד.
  • מוסד למשמורת- מוסד המחזיק נכסים פיננסיים בשביל אחר והכנסתו מהנכסים או מהשירותים שווים לפחות ל-20% במצטבר מכלל הכנסותיו בתקופה הקצרה מבין שלוש שנים, או פרק הזמן שחלף מיום הקמת המוסד.
  • ישות השקעות- ישות העוסקת במסחר במכשירים פיננסיים, ניהול תיקי השקעות וכו'.
  • חברת ביטוח- לרבות חברה המחזיקה בחברת ביטוח אשר מנפיקה חוזה קצבה, חוזה אנונה, או חוזה ביטוח בעל ערך פידיון.
  1. בדיקת נאותות- בהתאם לפקודת המיסים והסכם ה-FATCA, על המוסד הפיננסי מוטלת אחריות לזיהוי בעלי החשבון ודיווח על חשבונות פיננסיים בבעלות תושב ארה"ב. בכך המוסד רשאי לחפש אינדיקציות לכך שבעל החשבון הינו תושב ארה"ב, לבחון את סבירות הצהרת בעל החשבון לעניין קביעת תושבותו לצרכי מס. בנוגע לחברות, המוסד רשאי לחפש מידע הזמין לציבור. בנוסף, יש לבצע בדיקת נאותות ולסווג חשבון כבר דיווח גם במצבים של חשש ממשי שנעשו פעולות כדי להתחמק מזיהוי ודיווח.
  • בדיקת נאותות על חשבונות הקיימים ליחיד- ישנם חשבונות פיננסיים שאין חובה לבצע לגביהם בדיקת נאותות. ההכרעה בנושא תהא בהתאם ליתרת סגירת החשבון וערך הפידיון של חוזי הביטוח או האנונה שבחשבון. כך בחשבון של יחיד שאינו עולה על מיליון דולר, יש לבצע חיפוש אלקטרוני במאגר הנתונים אחר סממן המעיד על כך שבעל החשבון תושב ארה"ב. יש לציין שאף במידה ונמצא סממן של ארה"ב, ישנן אסמכתאות שבהצגתן החשבון אינו ייחשב כבר דיווח כגון סממנים מגורים, דרכון זר ועוד.
  • בדיקת נאותות על חשבונות הקיימים לישות- בדומה ליחיד, בדיקת הנאותות תיעשה בהתאם ליתרת החשבון.
  1. חובות רישום ודיווח- ההבהרות כוללות את שלבי רישום מוסד פיננסי החייב בדיווח: רישום באתר ה-IRS, הנפקת "כרטיס חכם", פתיחת תיק במס הכנסה ורישום באמצעות טופס 940. בנוסף, ההבהרות מפרטות את פרטי הדיווח בגין החשבונות ברי הדיווח.

פרסום חוזר ההבהרות ליישום הסכם ה- FATCAטומן בחובו השלכות רבות המחייבות ירידה לפרטים על מי שעשוי להיחשב כתושב ארה"ב הפועל בישראל ולהפך. אנו ממליצים ללקוחותינו את שירותנו לשם קבלת סיוע וייעוץ בנושא.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לעו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030 או בדוא"ל  guy@sagilaw.com

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן