מפעל טכנולוגי מועדף

/, פרסומים/מפעל טכנולוגי מועדף

מפעל טכנולוגי מועדף

חוק עידוד השקעות הון התשי"ט1959- )להלן: "החוק"(, נחקק במטרה לעודד השקעות הון ויוזמות
כלכליו ת באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות טכנולוגית באמצעות הטבות מס שונות.
, ניתנות הטבות מס מהותיות לחברות בעלות "מפעל
1
החל משנת ,2017 בעקבות תיקון 73 לחוק
טכנולוגי מועדף" )להלן: "חברה טכנולוגית"(.
חברה טכנולוגית זכאית לשיעורי מס מופחתים בגין הכנסותיה הטכנולוגי ות. בנוסף, בעלי המניות
של חברות טכנולוגיות, זכאים לשיעורי מס מופחתים בגין הכנסותיהם מדיבידנד המחולק מאותן
חברות

למאמר המלא

מפעל טכנולוגי מועדף בהרחבה:

בעידן הטכנולוגי שבו אנו חיים כיום צריכה להינתן העדפה ברורה לכל חברה או מפעל שיש בהם כדי להעסיק מספר גבוה של עובדי והתוצר שלהם, כמו גם המחקר והפיתוח תורמים להתפתחות וקדמה של ענף הטכנולוגי כולו. מסיבה זו קיבל המחוקק החלטה חשובה להעניק הטבות מס משמעותיות לחברה שמוגדרת בתור מפעל טכנולוגי מועדף, כמו גם להציע מענקים להמשך הפיתוח. בישראל מפעלי תעשייה רבים המצעידים קדימה את המדינה בכלל ואת ענפי הטכנולוגיה השונים בפרט ובזכות התמריצים השונים הם מגדילים את פעילותם בישראל. למפעלים אלה יש תרומה גדולה גם להכרה בישראל כמדינה טכנולוגית מתקדמת.

מה הקריטריונים לקביעת ההגדרה של מפעל טכנולוגי מועדף?

ישנם מספר הקריטריונים אשר בהתקיים תוכל חברה לקבל הטבות כמפעל טכנולוגי מועדף. כך למשל: החברה צריכה שלפחות 20% מעובדיה יעסקו באופן ישיר בתחומי המחקר והפיתוח של ענף העיסוק של המפעל; או למשל, השקעה בגובה של 8 מיליון שקלים ומעלה על ידי קרן הון סיכון; או מגמה קבועה ועקבית של גידול במספר העובדים במפעל בפרק הזמן של שלוש השנים שקדמו לשנת הבקשה בתור מפעל טכנולוגי מועדף; או שהתקבל אישור מרשות החדשנות הממשלתית על כך שהמפעל עוסק בתחום חדשני או פועל על בסיס טכנולוגיות מתקדמות.

המשמעות של ההכרה במפעל

החברה המסווגת בתור מפעל טכנולוגי מועדף זכאית להטבות מס מפליגות, כגון: הנחה משמעותית במס חברות; הנחה במס דיבידנד; תמריצים שונים לרכישתה על ידי חברה תושבת חוץ וכו'.

במשרד עורכי הדין שגיא ושות' עוסקים בליווי מפעלים לקראת מתן ההגדרה של מפעל טכנולוגי מועדף ויעמדו לרשותו של כל מנהל חברה או מפעל.

מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

ישראל הינה מדינה הצועדת בחזית של הטכנולוגיות המתקדמות ויש בה חברות ומפעלים רבים שעוסקים במחקר ופיתוח משמעותיים. החברה המסווגת כמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד זכאית להטבות במס משמעותיות.

במסגרת תיקון 73 לחוק שחוקק בשנת 2017 הוחלט על מעמד של מפעל טכנולוגי מועדף ומפעל טכנולוגי מועדף מיוחד.

על מנת שחברה תהא זכאית להטבה של מפעל טכנולוגי מיוחד, עליה לעמוד במספר תנאים מצטברים – כגון: מחזור מכירות מינימלי, השקעה במחקר ופיתוח, העסקת עובדי מחקר ופיתוח בכמות מסוימת ועוד. 

שיעור המס החברות לחברה הזכאית למפעל טכנולוגי מועדף מיוחד, נמוך ביותר ועומד על 6% בלבד. כמו כן, ישנה הטבה נוספת לבעלי המניות של חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד בדמות שיעור מס מופחת בגין חלוקת דיבידנד.

אופן קבלת ההטבות של מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד

חברה העומדת בקריטריונים לזכאות להטבות רשאית לבחור ב"מסלול הירוק" ולהגיש דוח מס בה היא טוענת, כי הינה עומדת בתנאים של מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד בהתאם להוראות החוק.

עם זאת, במקרים בהם קיימת אי ודאות לגבי זכאות החברה להטבות מס עקב פרשנויות שונות, החברה יכולה לפנות לרשות המסים ולבקש אישור מקדים מראש בדמות החלטת מיסוי.

על סמך ניסיוננו, סביר להניח שחברה שתצהיר על פעילותה כזכאית להטבות מס על פי חוק זה, תעבור דיון שומות בו תצטרך להוכיח את עמדתה. החוק עצמו סבוך ומצריך הבנה מעמיקה של פרטיו, פסיקותיו והנחיות רשות המסים. פקידי שומה ואנשי מקצוע ברשות המסים מקיימים דיונים רבים בנושא פרשנות החוק, ולרוב נוקטים בגישה נוקשה וצרה שעלולה שלא להתיישר עם לשון או מטרת החקיקה, במיוחד בקביעת תנאי הזכאות להטבות. לכן, דרך המלך היא קבלת אישור מראש על זכאותה של החברה להטבות.

במשרד עו"ד שגיא ושות' מתמחים בקבלת הטבות לחברות בעלות מפעל טכנולוגי מועדף ומפעל טכנולוגי מועדף מיוחד וישמחו לסייע בנושא.

מפעל מועדף טכנולוגי

מפעל מועדף טכנולוגי

במסגרת תיקון 73 לחוק לעידוד השקעות הון, משנת 2017, נקבע כי חברות בעלות מפעל מועדף טכנולוגי זכאיות להטבות מס משמעותיות.

הטבות אלו כוללות הן הפחתה בשיעור מס החברות בגין הכנסתן הטכנולוגית החייבת, והן הפחתה בשיעור מס הדיבידנד בגין חלוקת רווחיהן "הטכנולוגיים" לבעלי מניותיהן, כדלקמן:

מס חברות בשיעור 7.5% או 12% (כתלות במקום הימצאו של המפעל) חלף מס חברות רגיל בשיעור 23%;

מס דיבידנד בשיעור 20% (בתוספת מס יסף ככל וחל) חלף מס דיבידנד בשיעור 25%/30% (כתלות בשיעור אחזקותיו של בעל המניות בה ובתוספת מס יסף ככל וחל).

על מנת שחברה תהא זכאית להטבה של מפעל טכנולוגי מועדף, עליה לעמוד במספר תנאים מצטברים – כגון: מחזור מכירות מינימלי, השקעה במחקר ופיתוח, העסקת עובדי מחקר ופיתוח בכמות מסוימת ועוד. 

מה המשמעות של הגדרת מפעל מועדף טכנולוגי?

על מנת שחברה תסווג כבעלת מפעל מועדף טכנולוגי, עליה לעמוד בתנאים העיקריים הבאים:

  • על החברה להיות תושבת ישראל ומאוגדת בישראל. השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל.
  • הכנסתה הטכנולוגית של החברה מקורה בטכנולוגיה המפותחת על ידה.
  • לפחות 25% מהכנסותיה מתקבלות מלקוחות תושבי ממדינות זרות (בחו"ל) המונות לפחות 16 מיליון תושבים (נכון לשנת 2022).
  • כמות עובדי המו"פ המועסקים בחברה (בחישוב משוקלל שנתי) הינה לפחות 20% מסך עובדיה (יצוין, כי רשויות המס דורשות העסקה של לפחות 3 עובדי מו"פ במשרה מלאה, כתנאי לקבלת החלטת מיסוי מקדמית בנושא).

קבלת הטבות המס של מפעל מועדף טכנולוגי

חברה העומדת בקריטריונים לקבלת הטבות המס רשאית לבחור ב"מסלול הירוק" ולהגיש דוח מס שנתי במסגרתו היא טוענת, כי הינה עומדת בתנאי החוק לסיווגה כבעלת מפעל טכנולוגי מועדף.

עם זאת, סביר להניח שחברה שתצהיר במסגרת "מסלול הירוק" על היותה זכאית להטבות המס, תעבור דיון שומות בו תצטרך להוכיח את עמדתה. במסגרת דיוני השומה, עלולים פקידי השומה להקשיח את עמדתם ולא ליישר קו עם טענת החברה לגבי זכאותה להטבות המס. לכן, במידת האפשר, מומלץ לפנות לרשות המסים ולבקש אישור מקדים בדמות החלטת מיסוי למעמדה של החברה כחברה טכנולוגית מועדפת הזכאית להטבות המס.

במשרד עורכי הדין שגיא ושות' מתמחים בליווי חברות בעלות מפעל טכנולוגי מועדף עד לקבלת הטבות המס עבורן וישמחו לסייע להן בנושא.

קבלת הטבות המס של מפעל מועדף טכנולוגי
Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן