חוק עידוד השקעות הון התשי"ט1959- )להלן: "החוק"(, נחקק במטרה לעודד השקעות הון ויוזמות
כלכליו ת באופן שבו תינתן עדיפות לחדשנות טכנולוגית באמצעות הטבות מס שונות.
, ניתנות הטבות מס מהותיות לחברות בעלות "מפעל
1
החל משנת ,2017 בעקבות תיקון 73 לחוק
טכנולוגי מועדף" )להלן: "חברה טכנולוגית"(.
חברה טכנולוגית זכאית לשיעורי מס מופחתים בגין הכנסותיה הטכנולוגי ות. בנוסף, בעלי המניות
של חברות טכנולוגיות, זכאים לשיעורי מס מופחתים בגין הכנסותיהם מדיבידנד המחולק מאותן
חברות

למאמר המלא