על העדר חוקיות טופס 150 החדש- החזקה במישרין או בעקיפין של חברות זרות.
פורסם בביטאון רואה החשבון גיליון #31 ספטמבר 2012

מלכוד 150