אופציות המבשילות באקזיט או הנפקה

/, מבזקי מס, מס הכנסה/אופציות המבשילות באקזיט או הנפקה

אופציות המבשילות באקזיט או הנפקה

אופציות לעובדים המבשילות באקזיט, ימוסו בשיעור מס שולי

ביום 5 בדצמבר 2018, פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי שכותרתו "תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים" (להלן: "החוזר"). בהתאם להוראות החוזר, הקצאת מניות או אופציות לעובדים אשר מבשילות באירוע אקזיט או הנפקה – ימוסו במועד זה בשיעור מס שולי ולא בשיעור מס רווח הון בגובה 25%.

כידוע, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א – 1961 (להלן: "הסעיף" ו- "הפקודה" בהתאמה), מסדיר את הטיפול המיסויי של הקצאת תגמולים מבוססי הון לעובדים, ומאפשר בחירה בשיעור מס מוטב של 25% במסלול רווח הון, חלף שיעור מס שולי, תחת עמידה בתנאים מסוימים.

על מנת לשמר ולתמרץ את העובדים נוהגות החברות לקבוע תנאי הבשלה לאופציות, שרק בהתקיימם תצמח הזכאות של העובד לממש את הזכויות שקיבל. במסגרת הסעיף, בחר המחוקק להשאיר את תנאי ההבשלה לשיקול דעתה של החברה המעבידה, אשר לרוב תנאים אלו נקבעים במישורים הבאים:

  • תנאי עבודה (שירות) – כגון, השלמת תקופת עבודה מוגדרת.
  • תנאי ביצוע – כגון, השגת גידול במחזור או ברווח החברה בתקופת זמן מוגדרת.
  • תנאי שוק – תנאים המחייבים ביצוע מוגדר של שווי החברה הנגזר ממחיר המניה כגון עליית מחיר המניה, עליית שווי שוק החברה וכדומה.

עמדת רשות המיסים היא, כי על מנת שהקצאות אלו תהננה משיעור המס המוטב שבסעיף, על תנאי הבשלתן לעמוד תחת התנאים המצטברים דלהלן:

  1. ההקצאה על כל תנאיה אושרה על ידי האורגן המוסמך בחברה, בדרך כלל, דירקטוריון החברה.
  2. על תנאי הבשלתן, להיות קבועים, מדידים ומוגדרים מראש החל ממועד הענקתן של הזכויות.
  3. ההקצאה היא מכוח תכנית תגמול, אשר כוללת ותומכת באפשרות הבשלה תלוית ביצועים ואשר הוגשה לאישור פקיד השומה.
  4. כתבי ההקצאה נחתמו כדין בידי העובדים והופקדו בידי הנאמן במועדים הנדרשים.

לעניין הקצאות אשר מועד הבשלתן מותנית בקרות אירוע אקזיט (Exit) או הנפקה של מניות חברה למסחר בבורסה (IPO) – קובע החוזר, כי אין לראות בהן תגמול מבוסס הון אשר ממוסה לפי שיעור רווח הון בגובה 25%, כי אם תשלום במזומן אשר ניתן כהטבה במסגרת יחסי עובד-מעביד ותסווגנה במועד המימוש – כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה, בשיעור מס שולי (לרבות חבות בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות).

יודגש, כי הוראות החוזר חלות גם ביחס להקצאות עבר, אשר טרם הגיע מועד הבשלתן.

עם זאת, מאפשרת רשות המיסים, לחברות אשר הקצאתן אינן עומדות בהוראות החוזר, לפנות אליהם לקבלת החלטת מיסוי פרטנית בעניינן.

זאת ועוד, במהלך 180 הימים ממועד פרסום החוזר, כלומר עד ל- 3 ביוני 2019, תוכלנה חברות לשנות את תנאי הבשלתן של הקצאות עבר, כך שיעמדו בהוראות החוזר, ולפנות לחטיבה המקצועית ברשות המסים ולפקיד השומה בו מתנהל תיק החברה, בהודעה על אימוץ "הסדר מס להענקה חדשה" – לחוזר צורף טופס ייעודי להודעה על אימוץ ההסדר.

השאירו לנו הודעה

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן