בית המשפט העליון: בהיעדר התייחסות מפורשת בהסכם למע"מ, יראו את סכום העסקה ככולל מע"מ

//בית המשפט העליון: בהיעדר התייחסות מפורשת בהסכם למע"מ, יראו את סכום העסקה ככולל מע"מ

בית המשפט העליון: בהיעדר התייחסות מפורשת בהסכם למע"מ, יראו את סכום העסקה ככולל מע"מ

פסק דין חדש של בית המשפט העליון (ע"א 1113/09 עו"ד אבנר כהן בתפקידו כמפרק המשביר נ' המשביר החדש לצרכן ואח', 27.1.2011) חוזר ודן בשאלת המע"מ, מקום בו הצדדים לעסקה לא קבעו מפורשות בחוזה ביניהם אם המחיר עליו הוסכם כולל מע"מ או שאינו כולל מע"מ.

המשביר לצרכן ישראל בע"מ נקלעה לקשיים כלכליים ונכנסה להקפאת הליכים בשנת 2002. הנאמנים שמונו לחברה ניהלו משא ומתן למכירת החברה מול שני רוכשים פוטנציאלים – קבוצת סקאל וקבוצת שביט, ולאחר הליך התמחרות התקבלה הצעתה של קבוצת שביט. בשנת 2006 הודיע המפרק לקבוצת שביט כי הוא מבקש לממש את האופציה שניתנה לו על פי ההסכם, ודרש ממנה להעביר סכום של 24 מיליון ש"ח לקופת הפירוק, בתוספת מע"מ. קבוצת שביט סירבה להוסיף מע"מ וטענה כי סך ההתחייבויות הכספיות להן נתנה הסכמתה במסגרת המכירה כללו את סכום המע"מ.

בית המשפט העליון (מפי כב' השופטת חיות) בחן את מסמכי ההתקשרות ואת כוונת הצדדים לעסקה, וחזר על ההלכה לפיה בהיעדר ציון מפורש בהסכם לנושא המע"מ, חלה החזקה כי המחיר הנו כולל מע"מ. בית המשפט מדגיש כיחזקה זו חלה ביתר שאת כאשר החוזה נבדק ואושר על ידי מספר גורמים, מבלי שעלתה כל טענה לעניין רכיב המע"מ:

"העובדה כי מדובר בעסקה אשר נקשרה במסגרת הליכי הקפאה אין בה כדי לשנות ממסקנה זו. אדרבא, ניתן לסבור כי החזקה שקבעה הפסיקה הנזכרת לעיל חלה וביתר שאת במקרים כגון אלה שכן מדובר בעסקה שאינה מתאשרת אלא לאחר שעברה את עיניהם הבוחנות של הנאמנים (ובמקרה דנן גם של ועדת הביקורת) וכן את בדיקתו של בית המשפט. משכך, אם לא ראה המוכר (המשביר הישן) באמצעות מי מאותם גורמים לכלול באיזה ממסמכי העסקה הוראה מפורשת כי אל המחיר יתווסף מע"מ, חזקה היא כי המע"מ כבר נכלל במחיר העסקה אשר פורט באותם מסמכים".

לפיכך בעת עריכת הסכמים יש ליתן את הדעת גם לשאלת המע"מ, ולקבוע מפורשות האם מחיר העסקה מוצג כשהוא כולל מע"מ או לא, ובעסקה מרובת משתתפים יש לקבוע מפורשות מיהו הגורם שישא בתשלום המע"מ.

לפסק הדין המלא:

http://elyon1.court.gov.il/files/09/130/011/v08/09011130.v08.pdf

Open chat
1
Scan the code
היי
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן