פורסם מיסים כו/1 (פברואר 2012) א- מיסים כו/1 (פברואר 2012) א- 104

מבחני "השליטה והניהול" כמבחן מצטבר לקביעת מושבה של חברה לצורכי מס.