מה בין תיקון 168 לפקודת מס הכנסה לבין עמדת רשות המסים (חוזר מס הכנסה 1/2011).
פורסם בדו-ירחון מיסים, כרך כה(2), אפריל 2011

הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים