מבזקי מס

/מבזקי מס
3 03, 2017

פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין גזית גלוב – ניכוי מס תשומות בידי חברת השקעות בנדל"ן

מבזקי מס|

כמעט שלוש שנים לאחר פס"ד במחוזי בעניין גזית גלוב אשר פגע משמעותית בפעילות חברות ההחזקה הישראליות מאחר ושלל הכרה של 75% מתשומות המע"מ, נקבע כי יוכרו לחברה שני שליש מהתשומות. יצוין כי לכאורה פס"ד אינו יוצר הלכה בנושא שכן מדובר באישור הסכמות בין הצדדים ועל כן נרשמה בפס"ד הודעת המדינה, המקובלת בהקשר זה על המערערת, [...]

3 03, 2017

הפחתת שיעורי מס שבח לבעלי קרקעות לפני שנת 2001

מבזקי מס|

משרד האוצר הודיע על רפורמה ולפיה מס שבח יופחת ל-20% ללא קשר לתאריך רכישת הקרקע. כידוע, סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963, קובע את נוסחת הלינאריות, לפי נוסחה זו, שיעור מס השבח לגבי נכסים אשר נרכשו עובר לתאריך 07.11.01 יפוצל לשני מרכיבים- 20% ושיעור מס מלא בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס [...]

3 03, 2017

פסק דין של בית המשפט העליון בירושלים

מבזקי מס|

בע"א 10088/09 מוחמד דגמין נ' פקיד שומה באר שבע, אשר ניתן ביום 03.10.2010, גילה ביהמ"ש גישה ליברלית ע"י כך שקיבל את בקשת המערער לתיקון כתב הערעור על מנת שזו תכלול השגות גם על קביעות שנות מס נוספות שלא נכללו קודם לכן. כאמור, בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי את ערעורו של המערער על צו-שומה שנערך [...]

3 03, 2017

פסק דין חדש של ועדת ערר מס שבח מקרקעין, התשכ"ג קבע כי זיכרון דברים אינו מהווה עסקה במקרקעין

מבזקי מס|

ביום 30.08.2010 ניתן פסק הדין של ועדת ערר מס שבח מקרקעין, התשכ"ג -1963, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו בעניין ו"ע 1460/05, ו"ע 1185/07, ו"ע 1184/07, ו"ע 1342/06 ד. דוידוף הנדסה ובנין בע"מ ואח' נ' מנהל מס שבח, מרכז, בו קבעה ועדת הערר, כי זיכרון דברים אינו מהווה, בנסיבות המקרה, עסקה במקרקעין. ועדת הערר ציינה, כי [...]

3 03, 2017

פסק דין חדש של ועדת ערר מס שבח מקרקעין, התשכ"ג קבע כי זיכרון דברים אינו מהווה עסקה במקרקעין

מבזקי מס|

ביום 30.08.2010 ניתן פסק הדין של ועדת ערר מס שבח מקרקעין, התשכ"ג -1963, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו בעניין ו"ע 1460/05, ו"ע 1185/07, ו"ע 1184/07, ו"ע 1342/06 ד. דוידוף הנדסה ובנין בע"מ ואח' נ' מנהל מס שבח, מרכז, בו קבעה ועדת הערר, כי זיכרון דברים אינו מהווה, בנסיבות המקרה, עסקה במקרקעין. ועדת הערר ציינה, כי [...]

3 03, 2017

"פסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי הקמת חברה תחת חברה אחרת שפורקה אינה מהווה עסקה מלאכותית"

מבזקי מס|

ביום 20 בספטמבר 2010, ניתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי בע"מ (ת"א) 1023/04 זלינגר נ' פקיד שומה תל-אביב-יפו 1 בו קבע בית המשפט, כי פירוק חברה אחת שבבעלות המערער והקמת חברה אחרת בבעלות משותפת של המערער ונישומה נוספת, תחתיה, אינם מהווים, בנסיבות אותו מקרה, בגדר עסקה מלאכותית, כפי שטען המשיב. ביהמ"ש ציין כי מעורבות הנישומה [...]

3 03, 2017

ע"מ 1183-5/05: דיבידנד שחילקה חברה משפחתית לבעלי מניותיה מתוך רווחי אקווטי חייב במס לפי סעיף 2(4) לפקודה.

מבזקי מס|

"בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, שניתן ביום 5 באוגוסט 2010, קבע בית המשפט כי דיבידנד שחילקה חברה משפחתית מתוך רווחי אקוויטי אותם רשמה בדו"חותיה החשבונאיים אינו מהווה "רווחים שחולקו מהכנסות החברה" בהתאם לסעיף 64א(א)(1) לפקודה. בהתאם לזאת, נקבע כי יש למסות את הדיבידנד שנתקבל בידי בעלי המניות בחברה המשפחתית מכוחו של סעיף 2(4) לפקודה. [...]

3 03, 2017

רכישה עצמית של אגרות חוב

מבזקי מס|

"רשות המיסים פרסמה הבוקר חוזר מקצועי ובו סקירה של הדרכים השונות, המשמשות לרכישה עצמית של אגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה, וכן את הסדר החוב השונים וכן היבטי המס המתעוררים במקרים אלה, הן מבחינת סיווג ההכנסה והן מבחינת עיתויה. במסגרת החוזר נקבעו התנאים לסיווג מחדש של רכישה על ידי חברה קשרוה כריכה על ידי החברה המנפיקה כמפורט להלן: [...]

3 03, 2017

פסיקה חדשה מתירה רישום רכב חברה על שם בעלים לצרכי מס

מבזקי מס|

מבוא מזה שנים, היה קיים נוהג במשק לפיו כלי רכב שנרכש ע"י חברה ורשום בספריה, נרשם במשרד הרישוי פורמאלית בלבד על שמו של בעל המניות המשתמש ברכב שכן כידוע משמעות רישום הרכב על שם חברה הנה הורדת ערכו מיידית בהתאם למחירוני הרכב. בלשון המשפט מהווה נוהג זה הסדר נאמנות. הסדר נאמנות מסוג זה משמעו, בקליפת [...]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות